Strona g³ówna/Home ●
Magma & URC 2010 ●
Magma2 & URC 2011 ●

 

Kontakt/Contact:

Koordynator projektu:
Piotr Ciura
piotr.ciura@wp.pl
Tel. 501 659 229

Kontakt w sprawach organizacyjnych projektu:
Mateusz Józefowicz
mateuszj@marssociety.pl
Tel. 605 233 470

Kontakt z rzecznikiem
 prasowym projektu:
£ukasz Wilczyñski
l.wilczynski@planetpr.pl
Tel. 516 036 036

Wygrali�my zawody URC 2011!
We have won URC 2011!

http://www.marssociety.org/home/press/announcements/untitledpost-2


 

Wizualizacje ³azika Magma2
The Magma2 rover visualisations

Wiêcej/More >>


Drive virtual rover around future polish Mars base!
http://wrovision.com/magma-virtual-rover.htm

Interactive demo by WROvision - Adam Grudziñski, Konrad Mruk


Projekt Magma2 realizowany jest przez Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Bia³ostockiej
i stowarzyszenie Mars Society Polska. Celem projektu jest stworzenie systemu sk³adaj¹cego siê z robota mobilnego (³azika) wraz z wymiennym oprzyrz¹dowaniem, zdolnego do jak najlepszego wykonania zadañ przewidzianych w regulaminie zawodów University Rover Challenge 2011. W przysz³o�ci, roboty mobilne tego typu znajd¹ siê
na wyposa¿eniu za³ogowej misji na Marsa i bêd¹ pomagaæ astronautom w ich pracy
na powierzchni Czerwonej Planety. £aziki bêd¹ wykorzystywane przede wszystkim przy rozpoznaniu terenu i poszukiwaniu �ladów ¿ycia oraz do specjalizowanego transportu
i drobnych prac in¿ynierskich.

W ubieg³orocznych zawodach University Rover Challenge 2010 robot Magma zaj¹³ trzecie miejsce. Obecnie trwaj¹ prace nad kolejn¹ konstrukcj¹ na zawody URC 2011.

Rover Magma took third place in last year's University Rover Challenge 2010.
We are working on the next rover for URC 2011.

Strona domowa zawodów
The University Rover Challenge homepage
http://urc.marssociety.org/

Sk³ad zespo³u

Wojciech G³a¿ewski - koordynacja projektu, konstrukcja podwozia i manipulatora przegubowego, opracowanie naukowe zadañ

Piotr Ciura - system wizyjny, elektronika

Emil B³oñski - sterowniki, elektronika

Szymon Zimnoch - system steruj¹cy, elektronika

Bartosz Solnik - manipulator kartezjañski

Jacek Wojdy³a, Pawe³ Krzywosz, Krzysztof Pisowacki, Pawe³ Solnik - wsparcie prac konstrukcyjnych

Opieka ze strony Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Bia³ostockiej

dr in¿. Kazimierz Dzier¿ek, Dziekan ds Promocji i Wspó³pracy WM PB
dr in¿. Justyna To³stoj-Sienkiewicz, opiekun Ko³a Naukowego Robotyków WM PB

Opieka ze strony stowarzyszenia Mars Society Polska

Mateusz Józefowicz - sprawy organizacyjne projektu
£ukasz Wilczyñski - public relations
Tomasz Kuciñski - koordynacja wyjazdu na zawody


Realizacja projektu Magma2

 WYDZIA£ MECHANICZNY POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ

  MARS SOCIETY POLSKA

Sponsorzy

Partnerzy

  

Producent heksakopterów

 


Copyright by The Magma2 Team 2011
Designed by Wojciech G³a¿ewski

stat4u